Home

Bijlagen

Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Programma

Bestuur en ondersteuning

5010102  Raadsgriffier

-7

-7

5010900  College B&W

791

791

5010901  Raad

587

587

6010010  Bestuur

1.769

99

1.670

Totaal taakveld

0.1 Bestuur

3.140

99

3.042

6020010  Burgerzaken

1.152

673

478

Totaal taakveld

0.2 Burgerzaken

1.152

673

478

6030010  Beheer overige gebouwen en gronden

1.537

1.732

-195

Totaal taakveld

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.537

1.732

-195

Totaal Bestuur en ondersteuning

5.830

2.504

3.326

Programma

Veiligheid

6110010  Crisisbeheersing en brandweer

4.837

4.837

Totaal taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.837

4.837

6120010  Openbare orde en veiligheid

854

44

810

Totaal taakveld

1.2 Openbare orde en Veiligheid

854

44

810

Totaal Veiligheid

5.691

44

5.646

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

6210010  Verkeer en vervoer

10.739

502

10.236

Totaal taakveld

2.1 Verkeer, wegen en water

10.739

502

10.236

6220010  Parkeren

924

64

860

Totaal taakveld

2.2 Parkeren

924

64

860

6230010  Recreatieve havens

297

48

249

Totaal taakveld

2.3 Recreatieve Havens

297

48

249

6240010  Economische havens en waterwegen

275

275

Totaal taakveld

2.4 Economische Havens en waterwegen

275

275

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

12.234

614

11.620

Programma

Economie

6310010  Economische ontwikkeling

937

937

Totaal taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

937

937

6320010  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.240

3.231

9

Totaal taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.240

3.231

9

6330010  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

171

123

47

Totaal taakveld

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

171

123

47

6340010  Economische promotie

487

567

-80

Totaal taakveld

3.4 Economische promotie

487

567

-80

Totaal Economie

4.835

3.922

913

Programma

Onderwijs

6420010  Onderwijshuisvesting

3.863

457

3.406

Totaal taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

3.863

457

3.406

6430010  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.804

3.179

2.625

Totaal taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.804

3.179

2.625

Totaal Onderwijs

9.667

3.636

6.031

Programma

Sport, cultuur en recreatie

6510010  Sportbeleid en activering

396

367

29

Totaal taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

396

367

29

6520010  Sportaccommodaties

5.594

631

4.963

Totaal taakveld

5.2 Sportaccommodaties

5.594

631

4.963

6530010  Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.755

633

2.122

Totaal taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.755

633

2.122

6540010  Musea

1.469

588

881

Totaal taakveld

5.4 Musea

1.469

588

881

6550010  Cultureel erfgoed

446

40

406

Totaal taakveld

5.5 Cultureel erfgoed

446

40

406

6560010  Media

1.572

70

1.503

Totaal taakveld

5.6 Media

1.572

70

1.503

6570010  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.493

80

5.413

Totaal taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.493

80

5.413

Totaal Sport, cultuur en recreatie

17.725

2.408

15.317

Programma

Sociaal domein

6610010  Samenkracht en burgerparticipatie

10.175

213

9.962

Totaal taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.175

213

9.962

6620010  Wijkteams

1.305

1.305

Totaal taakveld

6.2 Wijkteams

1.305

1.305

6630010  Inkomensregelingen

28.192

24.056

4.136

Totaal taakveld

6.3 Inkomensregelingen

28.192

24.056

4.136

6640010  Begeleide participatie

10.612

10.612

Totaal taakveld

6.4 Begeleide participatie

10.612

10.612

6650010  Arbeidsparticipatie

3.198

74

3.125

Totaal taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

3.198

74

3.125

6660010  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.694

5

1.689

Totaal taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.694

5

1.689

6671010  Maatwerkdienstverlening 18+

9.320

269

9.051

Totaal taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.320

269

9.051

6672010  Maatwerkdienstverlening 18-

14.234

14.234

Totaal taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

14.234

14.234

6681010  Geëscaleerde zorg 18+

194

194

Totaal taakveld

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

194

194

6682010  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

4.082

4.082

Totaal taakveld

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.082

4.082

Totaal Sociaal domein

83.006

24.616

58.390

Programma

Volksgezondheid en milieu

6710010  Volksgezondheid

2.153

16

2.138

Totaal taakveld

7.1 Volksgezondheid

2.153

16

2.138

6720010  Riolering

4.490

5.367

-877

Totaal taakveld

7.2 Riolering

4.490

5.367

-877

6730010  Afval

6.653

8.637

-1.984

Totaal taakveld

7.3 Afval

6.653

8.637

-1.984

6740010  Milieubeheer

1.799

26

1.773

Totaal taakveld

7.4 Milieubeheer

1.799

26

1.773

6750010  Begraafplaatsen en crematoria

480

568

-87

Totaal taakveld

7.5 Begraafplaatsen

480

568

-87

Totaal Volksgezondheid en milieu

15.576

14.613

962

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6810010  Ruimtelijke ordening

1.335

195

1.140

Totaal taakveld

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.335

195

1.140

6820010  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.356

2.338

18

Totaal taakveld

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.356

2.338

18

6830010  Wonen en bouwen

3.353

2.319

1.034

Totaal taakveld

8.3 Wonen en bouwen

3.353

2.319

1.034

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

7.044

4.852

2.192

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

6990000  Resultaat

1.975

1.975

Totaal taakveld

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.975

1.975

6050010  Treasury

-1.584

90

-1.674

Totaal taakveld

0.5 Treasury

-1.584

90

-1.674

6061010  OZB woningen

520

7.142

-6.622

Totaal taakveld

0.61 OZB woningen

520

7.142

-6.622

6062010  OZB niet-woningen

162

10.264

-10.102

Totaal taakveld

0.62 OZB niet-woningen

162

10.264

-10.102

6063010  Parkeerbelasting

950

-950

Totaal taakveld

0.63 Parkeerbelasting

950

-950

6064010  Belastingen overig

149

944

-795

Totaal taakveld

0.64 Belastingen Overig

149

944

-795

6070010  Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds

98.573

-98.573

Totaal taakveld

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

98.573

-98.573

6080010  Overige baten en lasten

613

613

Totaal taakveld

0.8 Overige baten en lasten

613

613

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

1.833

117.963

-116.129

Programma

Overhead

5040100  Directie

301

301

5040101  Controlling

324

324

5040200  Afdelingshoofd Middelen

126

126

5040201  ICT

907

907

5040202  Financien

1.231

1.231

5040203  Bestuur en interne zaken

1.442

1.442

5040204  P&O

1.204

1.204

5040300  Afdelingshoofd Samenleving

127

127

5040301  Publiekszaken

439

439

5040302  ISC

639

639

5040303  Uitkeringenadministratie

288

288

5040304  Maatschappelijke ontwikkeling

266

266

5040305  Werk en inkomen

-44

-44

5040306  Sport- en welzijnsaccommodaties

179

179

5040310  Schuldhulpverlening

60

60

5040311  WMO

-4

-4

5040400  Afdelingshoofd Realisatie en beheer

194

194

5040401  Stadsservice

354

47

307

5040402  Groen

133

133

5040403  Techniek

251

251

5040500  Afdelingshoofd Omgeving en economie

108

108

5040501  Beleidsontwikkeling

42

42

5040502  Planvorming

174

174

5040503  Vergunningen en handhaving

514

514

6040010  Overhead

8.002

1.928

6.073

Totaal taakveld

0.4 Ondersteuning organisatie

17.255

1.975

15.280

Totaal Overhead

17.255

1.975

15.280

Programma

Mutaties reserves

6980000  Mutaties reserves

11.099

16.078

-4.979

Totaal taakveld

0.10 Mutaties reserves

11.099

16.078

-4.979

Totaal Mutaties reserves

11.099

16.078

-4.979

Resultaat

0

0

-1.431

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2020 09:16:20 met de export van 11/05/2020 09:04:11