Home

Bijlagen

Overzicht (hoofd) taakvelden

Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Programma

Bestuur en ondersteuning

5010102  Raadsgriffier

2

2

5010900  College B&W

1.184

1.184

5010901  Raad

733

733

6010010  Bestuur

1.485

67

1.418

Totaal taakveld

0.1 Bestuur

3.404

67

3.337

6020010  Burgerzaken

1.246

698

548

Totaal taakveld

0.2 Burgerzaken

1.246

698

548

6030010  Beheer overige gebouwen en gronden

1.606

1.104

502

Totaal taakveld

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.606

1.104

502

Totaal Bestuur en ondersteuning

6.255

1.869

4.386

Programma

Veiligheid

6110010  Crisisbeheersing en brandweer

4.849

4.849

Totaal taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4.849

4.849

6120010  Openbare orde en veiligheid

844

49

796

Totaal taakveld

1.2 Openbare orde en Veiligheid

844

49

796

Totaal Veiligheid

5.693

49

5.644

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

6210010  Verkeer en vervoer

10.062

332

9.730

Totaal taakveld

2.1 Verkeer, wegen en water

10.062

332

9.730

6220010  Parkeren

946

63

882

Totaal taakveld

2.2 Parkeren

946

63

882

6230010  Recreatieve havens

356

48

308

Totaal taakveld

2.3 Recreatieve Havens

356

48

308

6240010  Economische havens en waterwegen

334

334

Totaal taakveld

2.4 Economische Havens en waterwegen

334

334

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

11.698

444

11.255

Programma

Economie

6310010  Economische ontwikkeling

854

6

848

Totaal taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

854

6

848

6320010  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.107

2.112

-5

Totaal taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.107

2.112

-5

6330010  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

176

114

62

Totaal taakveld

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

176

114

62

6340010  Economische promotie

509

835

-325

Totaal taakveld

3.4 Economische promotie

509

835

-325

Totaal Economie

3.646

3.067

579

Programma

Onderwijs

6420010  Onderwijshuisvesting

3.097

399

2.697

Totaal taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

3.097

399

2.697

6430010  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.969

3.246

2.723

Totaal taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.969

3.246

2.723

Totaal Onderwijs

9.066

3.646

5.420

Programma

Sport, cultuur en recreatie

6510010  Sportbeleid en activering

353

321

32

Totaal taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

353

321

32

6520010  Sportaccommodaties

5.609

901

4.708

Totaal taakveld

5.2 Sportaccommodaties

5.609

901

4.708

6530010  Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.866

552

2.314

Totaal taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.866

552

2.314

6540010  Musea

1.446

590

855

Totaal taakveld

5.4 Musea

1.446

590

855

6550010  Cultureel erfgoed

435

39

395

Totaal taakveld

5.5 Cultureel erfgoed

435

39

395

6560010  Media

1.654

69

1.585

Totaal taakveld

5.6 Media

1.654

69

1.585

6570010  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.579

100

5.479

Totaal taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.579

100

5.479

Totaal Sport, cultuur en recreatie

17.941

2.573

15.368

Programma

Sociaal domein

6610010  Samenkracht en burgerparticipatie

9.014

204

8.811

Totaal taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.014

204

8.811

6620010  Wijkteams

1.386

1.386

Totaal taakveld

6.2 Wijkteams

1.386

1.386

6630010  Inkomensregelingen

20.374

16.342

4.032

Totaal taakveld

6.3 Inkomensregelingen

20.374

16.342

4.032

6640010  Begeleide participatie

10.251

10.251

Totaal taakveld

6.4 Begeleide participatie

10.251

10.251

6650010  Arbeidsparticipatie

2.045

50

1.996

Totaal taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

2.045

50

1.996

6660010  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.463

5

1.458

Totaal taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.463

5

1.458

6671010  Maatwerkdienstverlening 18+

9.653

269

9.384

Totaal taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.653

269

9.384

6672010  Maatwerkdienstverlening 18-

13.182

13.182

Totaal taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

13.182

13.182

6681010  Geëscaleerde zorg 18+

231

231

Totaal taakveld

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

231

231

6682010  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

4.254

4.254

Totaal taakveld

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.254

4.254

Totaal Sociaal domein

71.854

16.869

54.984

Programma

Volksgezondheid en milieu

6710010  Volksgezondheid

2.253

16

2.238

Totaal taakveld

7.1 Volksgezondheid

2.253

16

2.238

6720010  Riolering

4.557

5.353

-796

Totaal taakveld

7.2 Riolering

4.557

5.353

-796

6730010  Afval

6.984

8.931

-1.947

Totaal taakveld

7.3 Afval

6.984

8.931

-1.947

6740010  Milieubeheer

1.571

4

1.568

Totaal taakveld

7.4 Milieubeheer

1.571

4

1.568

6750010  Begraafplaatsen en crematoria

498

639

-141

Totaal taakveld

7.5 Begraafplaatsen

498

639

-141

Totaal Volksgezondheid en milieu

15.863

14.942

922

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6810010  Ruimtelijke ordening

1.369

90

1.279

Totaal taakveld

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.369

90

1.279

6820010  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

102

193

-91

Totaal taakveld

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

102

193

-91

6830010  Wonen en bouwen

3.022

1.330

1.692

Totaal taakveld

8.3 Wonen en bouwen

3.022

1.330

1.692

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.494

1.614

2.880

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

6990000  Resultaat

1.173

1.173

Totaal taakveld

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.173

1.173

6050010  Treasury

-912

56

-968

Totaal taakveld

0.5 Treasury

-912

56

-968

6061010  OZB woningen

536

7.298

-6.761

Totaal taakveld

0.61 OZB woningen

536

7.298

-6.761

6062010  OZB niet-woningen

167

10.796

-10.629

Totaal taakveld

0.62 OZB niet-woningen

167

10.796

-10.629

6063010  Parkeerbelasting

1.062

-1.062

Totaal taakveld

0.63 Parkeerbelasting

1.062

-1.062

6064010  Belastingen overig

1.090

1.989

-899

Totaal taakveld

0.64 Belastingen Overig

1.090

1.989

-899

6070010  Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds

98.038

-98.038

Totaal taakveld

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

98.038

-98.038

6080010  Overige baten en lasten

-133

-133

Totaal taakveld

0.8 Overige baten en lasten

-133

-133

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

1.922

119.238

-117.316

Programma

Overhead

5040100  Directie

308

308

5040101  Controlling

400

400

5040200  Afdelingshoofd Middelen

129

129

5040201  ICT

1.040

1.040

5040202  Financien

1.221

1.221

5040203  Bestuur en interne zaken

1.847

1.847

5040204  P&O

1.387

1.387

5040300  Afdelingshoofd Samenleving

135

135

5040301  Publiekszaken

204

204

5040302  ISC

1.127

1.127

5040303  Uitkeringenadministratie

276

276

5040304  Maatschappelijke ontwikkeling

498

498

5040305  Werk en inkomen

125

125

5040306  Sport- en welzijnsaccommodaties

183

183

5040311  WMO

46

46

5040400  Afdelingshoofd Realisatie en beheer

309

309

5040401  Stadsservice

64

64

5040402  Groen

57

57

5040403  Techniek

139

139

5040500  Afdelingshoofd Omgeving en economie

106

106

5040501  Beleidsontwikkeling

115

115

5040502  Planvorming

103

103

5040503  Vergunningen en handhaving

95

95

6040010  Overhead

7.721

1.780

5.942

Totaal taakveld

0.4 Ondersteuning organisatie

17.634

1.780

15.854

Totaal Overhead

17.634

1.780

15.854

Programma

Mutaties reserves

6980000  Mutaties reserves

862

839

23

Totaal taakveld

0.10 Mutaties reserves

862

839

23

Totaal Mutaties reserves

862

839

23

Resultaat

166.928

166.928

0

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09