Home

Financiën

Reserves en voorzieningen

Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2019-2023 toe aan de algemene reserve.

In de tabel hebben we naast de genomen besluiten met betrekking tot reserves ook de te verwachten claims (toevoegingen en onttrekkingen) verwerkt.

Omschrijving

01-01-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Algemene Reserve

Algemene reserve

25.321

28.988

28.762

29.301

28.829

27.383

Sub-totaal

25.321

28.988

28.762

29.301

28.829

27.383

Reserve project publiekszaken

308

308

308

308

308

308

Reserve onderhoud gebouwen

718

332

332

332

332

332

Reserve saldo rioolheffing

80

0

0

0

0

0

Reserve bouwgrondexploitatie

2.581

500

500

500

500

500

Reserve stadsuitleg

1.978

459

459

459

459

459

Reserve verlengde jeugdzorg

80

0

0

0

0

0

Reserve Gezond in de Stad

481

299

418

418

418

418

Reserve klimaatbeleid

10

154

154

154

154

154

Reserve uitvoeringsprogr.wonen

203

122

122

122

122

122

Reserve bevolkingskrimp

657

707

562

517

517

517

Res. kapitaallasten inv. met econ. nut

4.318

4.392

4.292

4.066

3.840

3.614

Reserve social return on investment

20

0

0

0

0

0

Reserve gemeentefonds

0

500

500

500

500

500

Reserve Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling

107

0

0

0

0

0

Reserve Sociaal domein

2.996

0

0

0

0

0

Reserve armoedebestrijding kinderen

28

28

28

28

28

28

Reserve lokale aanpak eenzaamheid

106

86

86

86

86

86

Reserve onderwijsbeleid

124

0

0

0

0

0

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017

1.662

1.662

1.512

1.361

1.210

1.060

Reserve Nieuwe Sluis

237

386

386

386

386

386

Reserve kapitaallasten invest.met mts nut

1.515

1.510

1.455

1.400

1.346

1.291

Reserve precariobelasting

3.315

580

1.161

1.161

1.161

1.161

Totaal

46.847

41.013

41.036

41.099

40.195

38.318

Toelichting:

Algemene reserve
2021:
Onttrekkingen

- overheveling van € 124.000 naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut ten behoeve van dekking van de kapitaallasten van de investering uitbreiding basisschool Othene

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode van de basisschool in Hoek,
€ 10.000

- overheveling vanuit 2019 voor dekking kosten inhuur extra capaciteit voor taakstelling Sociaal domein,
€ 124.000

Toevoegingen

- toevoeging van € 31.250 vanuit het kanaalzonebudget in de jaren 2018 tot en met 2021 in verband met het beschikbaar stellen van € 250.000 voor onderzoeken invulling CEF Call spoorlijn Gent-Terneuzen

2022:
Onttrekkingen

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode van de basisschool in de Rivierenbuurt Terneuzen, € 39.000

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode voor de basisschool in Hoek,
€ 20.500

- (gedeeltelijke) dekking voor kosten 2 combinatiefunctionarissen (sportakkoord), € 35.000
Toevoegingen
- bijdrage van de gebruikers in de basisschool in Hoek als gevolg van bouwen volgens ENG-norm, € 222.000
- bijdrage van de gebruikers in de basisschool in de rivierenbuurt Terneuzen als gevolg van bouwen volgens ENG-norm, € 412.000

2023:
Onttrekkingen

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode van de basisschool in de rivierenbuurt Terneuzen, € 39.000

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode voor de basisschool in Hoek,
€ 20.500

- dekking voor het begrotingstekort, € 413.000
Toevoegingen
- geen

2024:
Onttrekkingen

- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode van de basisschool in de Rivierenbuurt Terneuzen, € 40.000

- dekking voor sloopkosten en asbestsanering van de basisschool de Hille, Meerpaal, het Rivierenhuis en de gymzaal aan de Merwedelaan, € 301.000
- dekking voor de afwaardering van de boekwaardes op basisschool de Hille, Meerpaal, het Rivierenhuis en de gymzaal aan de Merwedelaan, € 870.000
- dekking voor kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouwperiode van de basisschool in Hoek, € 8.000
- dekking voor de afwaardering van de boekwaarde op de basisschool in Hoek, € 497.000
- dekking voor de sloopkosten en asbestsanering van de basisschool in Hoek, € 470.000
Toevoegingen
- verkoop bouwgrond op de vrijkomende locatie van de huidige basisschool in Hoek, € 500.000
- verkoop bouwgrond op de vrijkomende locatie van de huidige basisscholen in de rivierenbuurt Terneuzen, € 240.000

Reserve Gezond in de Stad
Toevoegingen
- we ontvangen van het Rijk voor de jaren 2019 tot en met 2021 een decentralisatie uitkering Gezond in de Stad van € 104.624 per jaar.
- bij de decembercirculaire 2019 is daarnaast ook een bedrag van € 15.616 als aanvulling op deze decentralisatie uitkering beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 tot en met 2021 ten behoeve van een "Kansrijke Start"
Onttrekkingen
- voor ondersteuning van het initiatief Sasse Brug in Sas van Gent voor de periode van drie jaar (2019 tot en met 2021) in de vorm van de huur van een ruimte in het clubgebouw Sint Albert in Sas van Gent

Reserve bevolkingskrimp
Onttrekkingen
- de gemeente Terneuzen draagt in totaal € 500.000 bij in het project gebiedsontwikkeling Sas van Gent. Van dit bedrag wordt € 100.000 gedekt door onttrekking aan de reserve bevolkingskrimp
- Van het Rijk ontvingen we over de jaren 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering (DU) bevolkingsdaling van € 395.667 per jaar. Bij de septembercirculaire 2020 is deze DU met een jaar verlengd. Op 31 mei 2018 besloot de gemeenteraad met ingang van 2018
€ 45.000 van deze uitkering aan het sectorbureau beschikbaar te stellen ten behoeve van het grensinfopunt, voor een periode van 5 jaar (2018 tot en met 2022). Deze uitgave wordt gedekt door onttrekking aan de reserve bevolkingskrimp voor dit bedrag, zowel in 2021 als 2022.

Reserve kapitaallasten investering met economisch nut
Toevoegingen

- In 2021 hevelen we € 124.000 over vanuit de algemene reserve naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut ten behoeve van dekking van de kapitaallasten van de investering uitbreiding basisschool Othene

Onttrekkingen
- In 2021 onttrekken we € 223.341 en in de jaren 2022 tot en met 2024 € 225.991 per jaar ten behoeve van dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen met economisch nut.

Reserve Sociaal Domein
Per 1-1-2021 is het saldo van de reserve sociaal domein nul. In de jaren 2021 tot en met 2024 voegen we elk jaar € 5.945 toe aan de reserve. Dit betreft de specifieke uitkering (SU) Integratie sociaal domein die we van het Rijk ontvangen. Dit bedrag onttrekken we ook aan de reserve elk jaar ter dekking van de tekorten binnen het sociaal domein.

Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Onttrekkingen

- Vanaf 2021 onttrekken we € 150.670 per jaar om de salariskosten behorende bij het project begraafplaatsen te dekken.

Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut
Onttrekkingen
- In de jaren 2021 tot en met 2024 onttrekken we € 54.834 per jaar ten behoeve van dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen met maatschappelijk nut.

Reserve precariobelasting
Toevoegingen
In 2021 voegen we de opbrengst precariobelasting op kabels en leiding van € 580.276 toe aan de reserve precariobelasting

Omschrijving

1-1-2020

31-12- 2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Voorziening riolering

88

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenuitkeringen APPA

7.754

7.663

7.582

7.501

7.420

7.339

Voorziening wachtgelduitkeringen APPA

496

394

301

204

104

1

Voorz. promo. act. markt Axel

1

2

2

2

2

2

Voorz. promo. act. markt Terneuzen

1

1

1

1

1

1

Voorz. Promo. act. markt Zuidpolder

0

0

0

0

0

0

Voorz. promo. act. markt Sas v. Gent

0

1

1

1

1

1

Voorziening begraafrechten

535

332

155

99

99

99

Risicovoorziening precariobelasting

4.082

5.110

6.138

6.138

6.138

6.138

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017

82

131

173

214

255

296

Voorziening legaat van Sprang

56

56

56

56

56

56

Totaal

13.096

13.691

14.408

14.216

14.076

13.933

Toelichting:

Voorziening pensioenuitkeringen APPA
Toevoeging jaarlijks opgebouwde pensioenrechten en backserviceverplichtingen en onttrekking t.b.v. uitbetaling pensioenen.

Voorziening wachtgelduitkeringen APPA
De onttrekkingen betreffen de uitkeringen t.b.v. wachtgeld.

Voorzieningen promotionele activiteiten markten
Naast de in het overzicht zichtbare voorzieningen zijn er voorzieningen voor promotionele activiteiten markten Axel, Terneuzen centrum, Terneuzen Zuidpolder en Sas van Gent. In deze voorzieningen komt 15% van de marktgelden. Dit wordt doorbetaald aan de Stichting Reklamefonds Zeeuws-Vlaamse Markten. De bedragen zijn niet bij alle markten zichtbaar in bovenstaand overzicht, omdat we de weergegeven bedragen afronden op € 1.000.

Voorziening begraafrechten
De onttrekkingen betreffen kosten voor het ruimen van graven uitgegeven voor 1 januari 2017. Daarnaast verwerken we op deze voorziening schommelingen (tekorten en overschotten) op de exploitatie begraafplaatsen. Overschotten op de exploitatie voegen we toe aan de voorziening. Tekorten op de exploitatie onttrekken we aan de voorziening.

Risicovoorziening precariobelasting
Tot en met 2021 doteren we een bedrag van € 1.028.000 aan deze voorziening. Dit betreft een raming van het bestreden bedrag van een belastingplichtige.

Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Deze voorziening wordt gevormd door toevoeging van € 265 per begraving.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09