Paragrafen

A. Lokale heffingen

A. Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf lichten wij onze lokale heffingen toe. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid en vormen een grote inkomstenbron. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen met deze heffingen te maken.

Het is daarom van belang inzicht te geven in de geraamde inkomsten per soort heffing, het beleid, de berekening van de gehanteerde tarieven en de mate van kostendekkendheid van de heffingen. Ook een toelichting op het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf aan bod.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Het BBV bepaalt dat de kosten van overhead centraal begroot moeten worden. Dit betekent dat de tariefbepaling van de lokale heffingen extracomptabel plaatsvindt. De tarieven hebben wij berekend door het overheadpercentage van 74% te hanteren. Dit percentage is ontstaan door de totale overheadkosten te delen door de salarissen die wij aan de taakvelden (exclusief taakveld overhead) toerekenen. Zie ook de toelichting bij het overzicht Overhead.

Zoals vastgelegd in de Financiële Verordening 2017 vindt bij de tariefbepaling van de lokale heffingen toerekening van rente over het eigen vermogen en de voorzieningen plaats. Deze rente nemen wij extracomptabel mee in de berekening.

Sabewa Zeeland

De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot een aantal lokale heffingen zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband Sabewa Zeeland. Zij draagt zorg voor de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, de rioolheffing, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en de BIZ-bijdrage. Daarnaast verstrekt Sabewa Zeeland een prognose van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken. Deze prognose gebruiken wij bij het opstellen van de begroting en het bepalen van de belastingtarieven. Sabewa Zeeland geeft ook uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Ontwikkelingen belastinghervorming

Op 18 mei 2020 bood de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer het langverwachte pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan. Het pakket bestaat uit diverse rapporten en voorstellen over de volle breedte van het Nederlands belastingstelsel. Ook ten aanzien van de herziening van het gemeentelijk belastinggebied worden er diverse voorstellen uitgewerkt. Eén voorstel betreft een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van € 4 miljard van het Rijk naar gemeenten. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de herziening van het gemeentelijk belastinggebied nauwgezet.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09