Home

Financiën

Geprognosticeerde balans

Onderstaand geven wij de geprognosticeerde balans 2020-2024. Tevens is ter vergelijking de werkelijke balans 2019 opgenomen. De geprognosticeerde balans is tevens de basis voor de berekening van de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij deze paragraaf lichten wij het verloop van de financiële kengetallen toe.

(Prognose) meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Immateriële vaste activa

867

1.153

1.099

1.235

1.123

1.011

Materiële vaste activa

194.561

197.823

213.936

212.252

207.818

203.299

Financiële vaste activa

1.830

1.776

1.722

1.671

1.620

1.569

Totaal vaste activa

197.258

200.752

216.757

215.158

210.561

205.879

Voorraden

9.725

7.649

6.274

4.545

2.816

1.087

Uitzettingen

15.131

13.870

14.546

15.223

15.899

16.575

Liquide middelen

13

13

13

13

13

13

Overlopende activa

9.090

7.090

7.090

7.090

7.090

7.090

Totaal vlottende activa

33.959

28.622

27.923

26.871

25.818

24.765

Totaal activa

231.217

229.374

244.680

242.029

236.379

230.644

Passiva

Reserves

41.008

45.347

46.140

47.377

47.469

45.179

Resultaat boekjaar

6.103

770

1.174

583

-413

536

Voorzieningen

13.095

13.635

14.616

14.567

14.520

14.473

Vaste schuld

153.428

140.049

150.270

167.258

178.246

168.434

Totaal vaste passiva

213.634

199.801

212.200

229.785

239.822

228.622

Vlottende schuld

8.168

20.158

23.065

2.829

-12.858

-7.393

Overlopende passiva

9.415

9.415

9.415

9.415

9.415

9.415

Totaal vlottende passiva

17.583

29.573

32.480

12.244

-3.443

2.022

Totaal passiva

231.217

229.374

244.680

242.029

236.379

230.644

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09