Home

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

In dit onderdeel gaan wij in op de financiële situatie met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen.

Missie
Verantwoord evenwichtig financieel beleid gericht op het verlagen van de schuldpositie.

Taakvelden
Tot dit onderdeel behoren de taakvelden 0.5 Treasury, Taakveld 0.61 OZB woningen, Taakveld 0.62 OZB niet-woningen, Taakveld 0.63 Parkeerbelastingen, Taakveld 0.64 Belastingen overig, Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds, Taakveld 0.8 Overige baten en lasten, Taakveld 0.10 Mutaties reserves en Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

Sabewa
Wij participeren samen met de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis en Tholen en het waterschap Scheldestromen in de gemeenschappelijke regeling Sabewa.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Aandelen bezit N.V. BNG Bank
Wij participeren samen met andere gemeenten en provincies en het hoogheemraadschap in N.V. BNG. Wij bezitten 45.474 aandelen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.5 Treasury

Lasten

22

-894

-912

-814

-530

-940

Baten

303

56

56

56

56

56

Saldo

-281

-950

-968

-870

-586

-996

0.61 OZB woningen

Lasten

269

520

536

536

536

536

Baten

7.037

7.115

7.298

7.443

7.592

7.744

Saldo

-6.768

-6.595

-6.762

-6.907

-7.056

-7.208

0.62 OZB niet-woningen

Lasten

0

162

167

167

167

167

Baten

10.515

10.886

10.796

11.012

11.232

11.457

Saldo

-10.515

-10.724

-10.629

-10.845

-11.065

-11.290

0.63 Parkeerbelasting

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

1.009

1.041

1.062

1.084

1.105

1.127

Saldo

-1.009

-1.041

-1.062

-1.084

-1.105

-1.127

0.64 Belastingen overig

Lasten

1.454

59

1.090

62

62

62

Baten

1.973

964

1.989

388

396

404

Saldo

-519

-905

-899

-326

-334

-342

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

91.856

98.573

98.038

98.103

97.773

98.683

Saldo

-91.856

-98.573

-98.038

-98.103

-97.773

-98.683

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

480

2.066

-133

1.640

2.773

4.172

Baten

378

0

0

0

0

0

Saldo

102

2.066

-133

1.640

2.773

4.172

0.9 Vennootschapsbelasting

Lasten

-5

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-5

0

0

0

0

0

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

6.103

1.975

1.173

583

0

536

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

6.103

1.975

1.173

583

0

536

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

8.323

3.888

1.921

2.174

3.008

4.533

Baten

113.071

118.635

119.239

118.086

118.154

119.471

Saldo

-104.748

-114.747

-117.318

-115.912

-115.146

-114.938

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09