Home

Financiën

Incidentele lasten en baten

x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Incidentele lasten Programma Bestuur en ondersteuning

Regionale en grensoverschrijdende samenwerking

99

97

Beheer overige gebouwen en gronden - verwervingskosten

100

Incidentele lasten Programma Veiligheid

Incidentele lasten Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer- verkeersmaatregelen Techniek

130

50

50

Incidentele lasten Programma Economie

Bijdrage restauratie Molen Biervliet

60

Incidentele lasten Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting - sloop, bodemsanering inclusief grondwerk

771

Onderwijshuisvesting - extra afschrijvingen

1.368

Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen

200

215

Incidentele lasten Programma Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie - bijdragen aan derden

100

100

Cultureel erfgoed - subsidie aan Pontje Sluiskil

13

Openbaar groen en openlucht recreatie - uitbestede werkzaamheden

12

Incidentele lasten Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie - Bijdrage aan GR tbv grensinfopunt

45

45

Maatwerk dienstverlening 18+, inhuur personeel

36

Geescaleerde zorg 18+ - overige algemene kosten

32

Incidentele lasten Programma Volksgezondheid en milieu

Riolering - uitbestede werkzaamheden

20

Riolering - advieskosten

69

69

Incidentele lasten Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Subsidieregeling saneren asbestdaken woningen

120

Incidentele lasten Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen overige - dotatie risicovoorziening precario

1.028

Overige baten en lasten - gevolgen Covid 19

400

Incidentele lasten Overhead

Inhuur maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. Sociaal domein

373

14

Incidentele lasten Mutaties Reserves

Toevoeging aan reserves

855

634

0

740

Totaal incidentele lasten

3.623

1.155

119

2.948

2021

2022

2023

2024

Incidentele baten Programma Bestuur en ondersteuning

Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties

740

Incidentele baten Programma Veiligheid

Incidentele baten Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer - opbrengst werken voor derden

130

Incidentele baten Programma Economie

Incidentele baten Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting - bijdrage aan gemeentetaken

634

Incidentele baten Programma Sport, cultuur en recreatie

Incidentele baten Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie - bijdragen van derden

30

Incidentele baten Programma Volksgezondheid en milieu

Incidentele baten Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Incidentele baten Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting

1.608

Incidentele baten Overhead

Stadsservice - te ontvangen gelden uitkeringsinstanties

7

Incidentele baten Mutaties Reserves

Onttrekkingen aan reserves

404

140

607

2.463

Totaal incidentele baten

2.179

774

607

3.203

Incidentele lasten (toelichting)

Programma Bestuur en ondersteuning

Regionale en grensoverschrijdende samenwerking

In de perspectievennota 2020-2023 hielden we in de jaren 2020 t/m 2022 rekening met extra kosten voor regionale en grensoverschrijdende samenwerking. Hiermee zetten we in op samenwerkingen binnen Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en met Vlaamse partners. De Zeeuws-Vlaamse samenwerking zal een impuls krijgen door de gesprekken binnen de regio’s en het opstellen van een regionale visie.

Beheer overige gebouwen en gronden - verwervingskosten - Gebiedsontwikkeling Sas van Gent
Op 28 mei stemde de gemeenteraad in met de gebiedsontwikkeling Sas van Gent om twee supermarkten te verplaatsen richting de Sasse Poort. Een plan is bedacht voor de invulling van de diverse deelgebieden en een verbinding tussen de gebieden. Voor de verbinding tussen de gebieden is het noodzakelijk om het pand Tramstraat 12a aan te kopen en te saneren om de verbinding tussen het centrum en de Sasse Poort te realiseren, hiervoor is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Dit wordt gedekt uit de decentralisatie uitkering krimp.

 

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeersmaatregelen techniek

Het betreft hier de hogere kosten voor de aanleg van glasvezelnetwerk in de kern Terneuzen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in de jaren 2020 tot en met 2023. We ontvangen voor uitvoeren van deze werkzaamheden ook extra opbrengsten voor leges en degeneratievergoedingen.

Programma Economie

Economische promotie - bijdragen aan derden - Bijdrage restauratie Molen Biervliet
In de perspectievennota 2020-2023 stemde de gemeenteraad in met een eenmalige bijdrage van € 60.000 voor de restauratie van de Molen Biervliet.
Wij willen het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van hotspots. De gerestaureerde molen te Biervliet kan zo’n nieuwe hotspot vormen.

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting IHP sloop, bodemsanering en extra afschrijvingen
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. De oude schoolgebouwen worden na in gebruik name van de nieuwe school gesloopt (Rivierenbuurt € 301.000 en Hoek € 470.000) en de resterende boekwaarde (Rivierenbuurt € 864.000 en Hoek € 497.000) afgeboekt. De basisschool de Geule wordt in 2020 afgeboekt en gesloopt. De lasten worden gedekt uit de algemene reserve.

Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen

In de perspectievennota 2020-2023 namen wij voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks
€ 200.000 op voor de uitvoering van de startgroepen. Op basis van een later uitgewerkt model, herverdeelden we de bedragen als volgt: € 150.000 (2020), € 200.000 (2021) en € 215.000 (2022).  De aanleiding van de startgroepen is te komen tot een toekomstbestendig aanbod van voorzieningen voor onderwijs en opvang binnen onze gemeente. Dit als gevolg van de sterk teruglopende leerlingenaantallen in onze regio (weglek naar Vlaanderen).

Programma Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie - bijdragen aan derden

Bij de perspectievennota 2020-2023 stelden we voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een budget van € 100.000 per jaar beschikbaar voor het opstellen van een nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur.

Cultureel erfgoed - subsidie aan Pontje Sluiskil

Op 30 januari 2020 stemde de gemeenteraad in met de subsidiebijdrage aan het Pontje Sluiskil. Het gaat om een subsidiebijdrage van € 12.500 in 2020 en €12.500 in 2021. Aan de subsidiebijdrage van 2021 heeft de gemeenteraad (na overleg met RWS en de Provincie Zeeland) als voorwaarde gesteld dat de stichting een plan moet opstellen voor de vervanging van het schip door een schone elektrische veerpont.

Openbaar groen en openlucht recreatie - uitbestede werkzaamheden
Voor de beveiliging van de speelkooi in Othene was structureel een budget beschikbaar gesteld van € 12.000. Eind 2020 wordt de speelkooi verwijderd. In 2021 blijft het budget beschikbaar voor het herplaatsen van de speelkooi. Vanaf 2022 vervalt het budget.

Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie - Bijdrage aan GR tbv grensinfopunt

Van het Rijk ontvingen we over de jaren 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering (DU) bevolkingsdaling van € 395.667 per jaar. Bij de septembercirculaire 2020 is deze DU met een jaar verlengd. Op 31 mei 2018 besloot de gemeenteraad met ingang van 2018 € 45.000 van deze uitkering beschikbaar te stellen aan het sectorbureau ten behoeve van het grensinfopunt, voor een periode van 5 jaar (2018 tot en met 2022).

Maatwerk dienstverlening 18+, inhuur personeel

Ten behoeve van de taakstelling sociaal domein is tijdelijk budget beschikbaar gesteld om extra formatie aan te trekken om de maatregelen die bijdragen in de taakstelling sociaal domein te realiseren. Bij het team werk en inkomen voeren 2 deeltijdmedewerkers tijdelijk werkzaamheden uit als procesregisseur. Voor de vervanging van deze medewerkers wordt tijdelijk ingehuurd.

Geëscaleerde zorg 18+ - overige algemene kosten

Het Rijk stelde bij de meicirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid beschikbaar voor de jaren 2020 (€ 17.628) en 2021 (€ 32.051). Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

Programma Volksgezondheid en milieu

Uitbestede werkzaamheden riolering

Dit incidentele bedrag is ontstaan door het overhevelen van het budget uit het saldo van de jaarrekening 2019 voor strategisch grondwaternet.

Advieskosten riolering
Door het vaststellen van het Water-en Rioleringsplan 2019-2023 zijn diverse werkzaamheden goed afgestemd en hierdoor ontstonden er fluctuaties in de budgetten voor advieskosten.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

In de perspectievennota 2020-2023 stemde de gemeenteraad in met het opnemen van € 200.000 (2020) voor een subsidieregeling voor het saneren van asbestdaken van woningen. Met amendement A1906 op de perspectievennota stemde de gemeenteraad in om het bedrag van € 200.000 te verdelen over het jaar 2020 (€ 180.000) en 2021 (€ 120.000).

Het doel van het kabinet was aanvankelijk dat per 31-12-2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd waren. De landelijke subsidieregeling is eind 2018 gestopt, omdat er geen budget was. De rijksoverheid verwijst burgers naar provincies en gemeenten als het gaat om subsidiemogelijkheden voor de verwijdering van asbestdaken.

Met de subsidieregeling helpen we de bewoners in de verwijdering van asbestdaken. Door minder asbestdaken bevorderen we tevens de veiligheid van de woonomgeving door de volksgezondheidsrisico’s van asbestdaken van woningen op korte termijn en zo veel als mogelijk te beperken.

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen overige - dotatie risicovoorziening precario

Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2022 heffen wij precariobelasting op kabels en leidingen. Met één belastingplichtige zijn wij verwikkeld in een bezwaarprocedure. Dit speelt bij alle Zeeuwse gemeenten (met uitzondering van de gemeente Sluis, omdat zij geen precariobelasting heffen op kabels en leidingen).  Voor het jaar 2015 heeft de gemeente Hulst geprocedeerd met belastingplichtige. De Hoge Raad oordeelde op 15 juni 2018 dat het cassatieberoep van de gemeente Hulst ongegrond is. Op dit moment procedeert de gemeente Hulst met de belastingplichtige over het belastingjaar 2016. In overleg met de belastingplichtige houden wij de uitspraken op de bezwaarschriften aan, tot dat de procedure van de gemeente Hulst volledig is afgerond. Het risico dat belastingplichtige in het gelijk wordt gesteld, kwantificeren wij op groter dan 50%. Voor het jaar 2021 verwachten wij dat belastingplichtige weer bezwaar maakt tegen de aanslag precariobelasting. Wij doteren aan de risicovoorziening precariobelasting het bedrag wat bestreden zal worden.

Overige baten en lasten - gevolgen Covid 19
De echte financiële gevolgen van corona worden pas later goed inzichtelijk. Door de vele onzekerheden hebben we hier in veel gevallen nog geen zicht op. Zeker niet op de financiële omvang. Daarom nemen we in 2021 geen specifieke bedragen op maar in de Begroting 2021 ramen we wel € 400.000 voor de (mogelijke) gevolgen van COVID-19.

Overhead

Inhuur maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. Sociaal domein

Ten behoeve van de taakstelling sociaal domein is tijdelijk budget beschikbaar gesteld om extra formatie aan te trekken om de maatregelen die bijdragen in de taakstelling sociaal domein te realiseren. De incidentele last van € 372.500 in 2021 bestaat uit een budget voor inhuur van een senior kwaliteitsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling, een budget voor inhuur van een projectleider taakstelling Sociaal Domein en een restantbudget voor de realisatie van de taakstelling. De incidentele last van € 14.000 in 2022 is de doorloop van de inhuur van de kwaliteitsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling.

Mutaties Reserves

Toevoegingen aan reserves

Voor de toelichting op de incidentele toevoegingen aan de reserves verwijzen we u naar het overzicht reserves.

Incidentele baten (toelichting)

Programma Bestuur en ondersteuning

Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor de Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. Op de vrijkomende locaties zijn grondverkopen voorzien. Voor Rivierenbuurt is zijn de grondverkopen € 240.000 en Hoek € 500.000. Beide bedragen zijn geraamd in 2024.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer - opbrengst werken voor derden

In de kern Terneuzen vindt de aanleg van een glasvezelnetwerk plaats, dit voor het realiseren van snelle internetverbindingen . De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in de jaren 2020 tot en met 2023. We ontvangen voor uitvoeren van deze werkzaamheden opbrengsten voor leges en degeneratievergoedingen.

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting - bijdrage aan gemeentetaken

Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor de Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. Voor de kosten van bouwen van een ENG school ten opzichte van een BENG school geven de scholen een bijdrage van 50% van deze meerkosten. Voor Rivierenbuurt is deze bijdrage € 412.000 en Hoek € 222.000. (totaal € 634.00) Beide bedragen zijn geraamd in 2022.

Programma Sociaal domein

Arbeidsparticipatie - bijdragen van derden

Via de arbeidsmarktregio Zeeland ontvangen we van de provincie Zeeland € 140.000 om de Zeeuwse arbeidsmarkt en de toeleiding van mensen uit ons uitkeringsbestand te stimuleren. Voor deze subsidie begeleiden we mensen naar werk (project Perspectief op Werk). De subsidie is verdeeld over de jaren 2020 (€ 90.000) en 2021 (€ 50.000). We betalen hiervan 40% door aan de gemeente Sluis en Hulst, in 2020 (€ 36.000) en in 2021 (€ 20.000). Per saldo is dit een incidentele bate van € 54.000 in 2020 en € 30.000 in 2021.

Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting
Met ingang van 1 januari 2016 heffen wij op basis van de Verordening precariobelasting 2016 precariobelasting op kabels en leidingen.  De heffing van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven is afgeschaft op 1 juli 2017. Het kabinet stelde wel een overgangsregeling vast. Voor gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief hebben vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen, geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Wij voldoen aan deze overgangsregeling. Het jaar 2021 vormt het laatste jaar waarin wij deze belasting kunnen heffen.

Overhead

Stadsservice - te ontvangen gelden uitkeringsinstanties
Voor het in dienst nemen van een medewerker bij parkeerbeheer ontvangen we een loonkostensubsidie.

Mutaties Reserves

Onttrekkingen aan reserves

Voor de toelichting op de incidentele onttrekkingen aan de reserves verwijzen we u naar het overzicht reserves.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09