Home

Financiën

Vennootschapsbelasting (VpB)

Sinds 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht (hierna: Vpb-plicht) op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. Doel van deze Vpb-plicht is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Of sprake is van een winstgevende ondernemingsactiviteit beoordelen wij aan de hand van de volgende cumulatieve eisen:

  1. er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; en
  2. die deelneemt aan het economisch verkeer; en
  3. winst beoogt (het winstoogmerk wordt geacht reeds aanwezig te zijn indien structureel overschotten worden behaald of als incidenteel overschotten worden behaald en in concurrentie wordt getreden).

Op dit moment kunnen wij nog geen uitsluitsel geven over de Vpb-impact voor de gemeente Terneuzen. De aangiften over het jaar 2016 en 2017 zijn ingediend. Daar wij in overleg zijn met de Belastingdienst over deze aangiften, hebben zij nog geen definitieve aanslagen Vpb opgelegd. Voor het indienen van de aangifte Vpb 2018 hebben wij uitstel gekregen. Omdat we geen zekerheid kunnen geven over de af te dragen Vpb nemen wij vooralsnog geen begrote post voor vennootschapsbelasting op.

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09