Home

Financiën

EMU saldo

De wet HOF regelt in essentie twee zaken die voortvloeien uit Europese verplichtingen. De eerste is dat het nationale systeem van begrotingsvoorbereiding en de toepassing van vaste uitgavenkaders wettelijk worden vastgelegd.
Ten tweede worden lagere overheden gebonden aan een maximaal begrotingstekort op kasbasis.
Met de wet Hof geldt per jaar een macroplafond voor het EMU-tekort van alle bestuurslagen, waaronder gemeenten, samen. De hoogte van het macroplafond wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld.
Voor gemeenten bedraagt dit plafond voor 2021 0,27% van het BBP (Bruto Binnenlandse Product). Het netto-financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.
Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden naast het eigen aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Het aandeel in openbare lichamen is het deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen dat aan de betreffende deelnemende individuele decentrale overheid wordt toegerekend. Een deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen maakt dus onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden.

EMU saldo

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

+

-611

-994

1.197

646

-904

-1.341

2.

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

8.882

9.730

9.995

10.156

10.384

11.776

3.

Bruto dotatie aan voorzieningen ten laste van exploitatie

+

5.106

1.102

1.239

211

211

211

4.

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

6.893

13.278

26.054

8.608

5.838

7.145

5.

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde Investeringen

+

0

0

0

0

0

0

6.

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Opbengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

+

553

0

0

0

0

0

7.

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.

-

963

306

625

21

21

21

8.

Grondverkopen: verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

+

2.480

2.382

2.000

1.750

1.750

1.750

9.

Betalingen ten laste van voorzieningen

-

605

562

258

260

258

258

10.

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.

-

0

0

0

0

0

0

11.

Verkoop van aandelen:
Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen - ja/nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst

-

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU - saldo

7.949

-1.926

-12.506

3.874

5.324

4.972

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09