Home

Financiën

Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen

Programma       (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

00

Bestuur en ondersteuning

6.255

1.869

4.386

01

Veiligheid

5.693

49

5.644

02

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.698

444

11.255

03

Economie

3.646

3.067

579

04

Onderwijs

9.066

3.646

5.420

05

Sport, cultuur en recreatie

17.941

2.573

15.368

06

Sociaal domein

71.854

16.869

54.984

07

Volksgezondheid en milieu

15.863

14.942

922

08

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.494

1.614

2.880

Algemene dekkingsmiddelen

1.672

119.238

-117.566

Overhead

17.636

1.780

15.854

Onvoorziene uitgaven

250

0

250

Saldo van baten en lasten

166.066

166.089

-23

Mutaties reserves

862

839

23

Resultaat

166.928

166.928

0

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09