Home

Financiën

Overhead

Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder directie, financiën, controlling, personeel en organisatie, ICT, facilitaire, bestuurs- en juridische zaken en huisvesting.

Toelichting
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, personeel en organisatie, de gemeentesecretaris, inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement), juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging),  documentaire informatievoorziening (DIV), managementondersteuning primair proces.

Lasten:

  • Salarissen en sociale lasten: Hieronder vallen de salariskosten die samenhangen met de hierboven genoemde onderdelen;
  • Belastingen: Te betalen belasting o.a. waterschap voor gemeentelijke huisvesting;
  • Ingeleend personeel: Kosten voor inhuur personeel op verschillende afdelingen;
  • Overige goederen en diensten: Hieronder vallen de personele kosten zoals scholing, reis en verblijfkosten, Huisvestingslasten zoals onderhoudskosten,  gas en elektra, lidmaatschappen, Verzekeringen, Archief, kopieer, schoonmaak, telefoon en porti kosten, en diverse andere overhead kosten;
  • Inkomensoverdrachten: Hieronder valt onder andere de bijdrage aan de personeelsvereniging;
  • Lease termijnen: De computers en mobiele telefoons zijn ondergebracht in een lease contract;
  • Afschrijvingen: De afschrijvingslasten voor de geactiveerde kosten van onder andere de huisvesting van de gemeentelijke gebouwen en ICT apparatuur;
  • Toegerekende reële rente: De rente die toegerekend wordt aan de geactiveerd kosten.

Baten:

  • Overige goederen en diensten: betreft voornamelijk terug ontvangst van kosten zoals gas en elektra;
  • Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen: Dit betreffen de inkomsten van overheden en gemeenschappelijke regelingen zoals de dienstverleningsovereenkomst met de RUD Zeeland.

Berekening overheadpercentage
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.

In bovenstaande tabel is af te lezen dat in 2021 het percentage overhead 74% bedraagt.

Gebruik overheadpercentage
Wij hebben het overheadpercentage van 74% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten, de parkeergelden de marktgelden en de leges.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

Lasten

Salarissen en sociale lasten

9.754

Belastingen

98

Duurzame goederen

Ingeleend personeel

738

Overige goederen en diensten

5.962

Inkomensoverdrachten - overige overheden

12

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

2

Afschrijvingen

1.013

Toegerekende reële en bespaarde rente

609

Totaal lasten

18.188

Baten

Duurzame goederen

Uitgeleend personeel

Leges en andere rechten

1

Overige goederen en diensten

171

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

1.593

Inkomensoverdrachten - overige overheden

15

Totaal baten

1.780

Totaal overhead (A)

16.408

Salariskosten excl.0.4 overhead (B)

22.201

Overheadpercentage alle overhead (A/B)

74%

Totaal overhead

16.408

Doorberekeningen aan investeringen en bouwgrond

-553

Totaal overhead na toerekening investeringen en bouwgrond

15.854

Overhead salarissen over de totale salariskosten (x € 1.000)

2021

Salariskosten op taakveld overhead (A)

9.754

Totale salarissen

31.955

Percentage overhead salarissen (A/B)

31%

Overhead over het begrotingstotaal (x € 1.000)

2021

Totale overhead (A)

16.408

Afgerond begrotingstotaal

166.928

Percentage overhead begrotingstotaal (A/B)

10%

Deze pagina is gebouwd op 01/07/2021 12:59:29 met de export van 01/07/2021 12:35:09